Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje

  1. Oblast doplnění digitálního modelu terénu.
  2. Mapy záplavových oblastí.
  3. Plán revitalizace Dyje.
  4. Plán optimalizace.
  5. Sanace hráze.
  6. Rekonstrukce výpustného objektu z poldru.
  7. Azyly pro zvěř.

Zástupci Povodí Moravy, s.p. jako Vedoucího patrnera, via donau Österreichische Wasserstrassen – Gesellschaft mbH, Úřadu Dolnorakouské zemské vlády a Umweltbundesamt Wien se dohodli na realizaci společného projektu „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“ v rámci Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

Projekt financují prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu České republiky a Dolnorakouské zemské vlády za spoluúčasti projektových partnerů.

Projekt ve své studijní části řeší Generel protipovodňových opatření včetně analýzy širších vztahů celého území. Cílem je navrhnout optimalizaci řízení poldru Soutok při povodňových situacích. Součástí Generelu je také návrh revitalizačních opatření na řece Dyji v úseku od Břeclavi po soutok s Moravou. Realizační část projektu zahrnují stavební zásahy, vedoucí k bezprostřednímu zlepšení nynějších hydrologických poměrů. Jde o rekonstrukci dosavadní čerpací stanice Soutok, zpevnění koruny levobřežní hráze Dyje v uceleném úseku a odtěžení nánosů z bermy řeky Moravy pod Lanžhotským mostem. Ze získaného materiálu vzniknou dvě útočiště pro zvěř.

Termín realizace je 02/2011 – 12/2013.