Popis projektu

Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje

Zástupci Povodí Moravy, s.p. jako Vedoucího patrnera, via donau Österreichische Wasserstrassen – Gesellschaft mbH, Úřadu Dolnorakouské zemské vlády a Umweltbundesamt Wien se dohodli na realizaci společného projektu „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“ v rámci Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.
Projekt financují prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu České republiky a Dolnorakouské zemské vlády za spoluúčasti projektových partnerů.

Projekt ve své studijní části řeší Generel protipovodňových opatření včetně analýzy širších vztahů celého území. Cílem je navrhnout optimalizaci řízení poldru Soutok při povodňových situacích. Součástí Generelu je také návrh revitalizačních opatření na řece Dyji v úseku od Břeclavi po soutok s Moravou. Realizační část projektu zahrnují stavební zásahy, vedoucí k bezprostřednímu zlepšení nynějších hydrologických poměrů. Jde o rekonstrukci dosavadní čerpací stanice Soutok, zpevnění koruny levobřežní hráze Dyje v uceleném úseku a odtěžení nánosů z bermy řeky Moravy pod Lanžhotským mostem. Ze získaného materiálu vzniknou dvě útočiště pro zvěř.

Termín realizace je 02/2011 – 12/2013.

Zhotovení modelu.

Laserové skenování a letecké snímkování v rozloze cca 50 km čtverečných bude provedeno jako vstupní údaje pro vytvoření digitálního modelu terénu. Bude vypracován hydrodynamický model území, provedena jeho kalibrace a definice povodňových scénářů doprovozena hydrotechnickými výpočty.
 
 
 
 
 
 
 

Mapy záplavových oblastí

Budou vypracovány mapy rozlivů a rozlivových oblastí.

 
 
 
 

Plán revitalizace Dyje

Bude zpracován návrh revitalizačních opatření na řece Dyji v úseku od Břeclavi po soutok s Moravou pro naplnění cílů rámcové směrnice EU. Navržená revitalizace obou břehů řeky Dyje přispěje ke zlepšení ekologického stavu. Bude proveden průzkum aktuálního ekologického stavu v uvedeném území.

 
 
 
 
 

Plán optimalizace

Na základě výsledků zpracovaného modelu bude v rámci závěrečné zprávy vypracován návrh optimalizačních povodňových opatření a konkrétní návrhy na zlepšení manipulace poldru. 

 
 
 
 
 

Sanace hráze

Zpevnění koruny hrází v délce cca 16 km umožní jediný přístup mechanizace v době povodní pro provedení bezprostředních zabezpečovacích prací. 

 
 
 
 
 
 
 

Rekonstrukce výpustného objektu z poldru

Přestavba čerpací stanice na stavidlový objekt zabezpečí optimálnější manipulovatelnost a rychlejší vypouštění poldru záměnou stávajících nekapacitních čerpadel za stavidla s vyšší kapacitou, což bude mít pozitivní vliv na území nejen uvnitř poldru, ale i oblast dále po toku. 

 
 
 
 
 
 

Azyly pro zvěř

Odtěžení nánosů z bermy řeky Moravy zvýší kapacitu koryta, umožní efektivní využití odtěženého materiálu k dorovnání hrází na řece Dyji a vytvoření azylu pro lesní zvěř a její záchranu v době povodňových situací.