Studijní část:

Projekt řeší ve studijní části Generel protipovodňových opatření celého rozsáhlého území a revitalizaci obou břehů Dyje v hraničním úseku.

Realizační část:

Realizační část zahrnuje tři stavební objekty:

SO1 – Sanace korun levobřežních ochranných protipovodňových hrází Dyje

SO2 – Rekonstrukce čerpací stanice Soutok

SO3 – Odtěžení bermy pravobřežní hráze Moravy a vznik dvou chráněných míst pro zvěř.