Studijní část

V rámci vytvářeného Generelu se provede letecké skenování a snímkování území o rozloze zhruba 50 kilometrů čtverečních, monitoring toku řeky Moravy od Hodonína až po soutok s Dyjí, zpracování map rozlivových oblastí a další činnosti. Na základě nově definovaných povodňových scénářů provedou odborníci hydrotechnické výpočty, které dále zahrnou do zpracovávaného 2D modelu.

Garantem těchto aktivit je via donau Österreichische Wasserstrassen – Gesellschaft mbH za spolupráce ostatních partnerů.

Pod patronaci Umweltbundesamt Wien zjistí průzkum aktuální ekologický stav hraničního úseku toku Dyje. Poté se počítá s vypracováním podrobného plánu renaturalizačních opatření.